گــروه کشاورزی

راه حل های جامع کشاورزی پایدار و مدرن

بخش کشاورزی گروه صنایع جهان آرا با هدف ارائه ایده و راه حل های کشاورزی پایدار و مدرن تشکیل شده و به دنبال ایجاد تحول شگرف در حوزه کشاورزی و گذار از کشاورزی با سبک سنتی و قدیمی به کشاورزی مدرن، پایدار و بهره ور است.

در این راستا و در فاز اول، تولید کودهای مایع آلی و بذرهای هیبرید بر پایه تحقیق و توسعه عمیق شکل گرفته تا به واسطه انتخاب نهاده های سالم و مدرن، عملکرد محصول کشاورزی هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت و تناژ بهینه شود و همچنین در زمینه تولید و تامین ملزومات کشاورزی و هوشمند سازی و اتوماسیون صنایع کشاورزی اقدامات گسترده ای را انجام داده است تا بهره بردار بسیار راحت تر و هوشمندانه تر به مدیریت زمین کشاورزی خود بپردازد و بابت انتخاب و تهیه ملزومات خود از بهترین برندها با بهترین قیمت و شرایط دغدغه ای نداشته باشد.

کودهای آلی مایع
بذرهای هیبرید
ادوات و ملزومات
اتوماسیون و هوشمند سازی