زندگی مدرن با محصولات مدرنگروه صنایع جهان آرا با رویکردهای فن آورانه و نوآورانه در سه رسته
تولید، توزیع و خدمات در صنایع مختلف فعالیت می کند
گروه صنایع جهان آرا

تولید

  • صنایع ساختمانی
  • صنایع پلیمری
  • صنایع شیمیایی

توزیع

  • نمایشکاه های دائمی محصولات
  • فروشــگاه آنــــلاین دکــــتر تامین
  • دفاتر پشتیبانی فروش دکتر تامین

خدمات

  • دپارتمان آموزش و مهارت افزایی
  • کانون ارزیابی و توسعه شایستگی
  • آموزش فنی و حرفه ای جهان آرا

طراحی و اجرای مدل آسایش برای ساکنین با تحقق شعار

یک خــــانه یک بـــرند

یک خــــانه یک بـــرند

مجموعه دکتر تامین با بهره مندی از زیر ساخت آنلاین و شبکه کشوری نمایشگاه های دائمی و دفاتر پشتیبانی در سراسر کشور عرضه کننده محـصولات و خدمات صنایع جهان آرا

خدمات مهارت افزایی

آمـــوزش های ویژه ســـازندگان
و کارفرمایان و مهندسین

آمـــوزش های ویژه پیمـــانکاران
و مجریان و استادکاران