آقای دکتر جواد تاجمیر ریاحی

جهت ارتباط مستقیم با معاونت گروه صنایع جهان آرا (جناب آقای دکتر ریاحی)

از طریق کادر زیر موضوع و پیام خود را وارد فرمایید.