آموزش مدیران گروه صنایع جهان آرا
آموزش و توسعه در قالب دوره های MBA , DBA , Post DBA
ویژه سـازندگـان، کارفـرمایان، مهـندسـین
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی ایران
دوره POST DBA صنعت ساختمان
دوره DBA صنعت ساختمان
دوره MBA صنعت ساختمان