اطلاعات زیرمجموعه موسسین جهان آرا

اطلاعات هویتی سرپرست خانوار

انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
جنسیت
انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
YYYY slash MM slash DD
وضعیت
انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
وسبله نقلیه
نوع وسبله نقلیه
نوع مالکیت
انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 256 MB.

اطلاعات هویتی افراد تحت تکفل خانوار

نام و نام خانوادگی نام پدر کد ملی تاریخ تولد نسبت با سرپرست Actions
         

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات بیمه ای

دارای بیمه درمانی
نوع بیمه

اطلاعات جسمی و سلامتی

وضعیت جسمانی سرپرست
وضعیت جسمانی افراد تحت پوشش

اطلاعات شغلی و مهارتی

وضعیت فعلی شغلی

اطلاعات درآمدی و بانکی

تحت پوشش سایر موسسات یا خیریه ها
دارای بدهی
نوع بدهی

اطلاعات معرف

MM slash DD slash YYYY
Hidden
MM slash DD slash YYYY

خدمات

حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.