زندگی مدرن با محصولات مدرنگروه صنایع جهان آرا با رویکردهای فن آورانه و نوآورانه در سه رسته
تولید، توزیع و خدمات در صنایع مختلف فعالیت می کند
گروه صنایع جهان آرا

تولید

  • صنایع ساختمانی
  • صنایع پلیمری
  • صنایع شیمیایی

توزیع

  • نمایشکاه های دائمی محصولات
  • فروشــگاه آنــــلاین دکــــتر تامین
  • دفاتر پشتیبانی فروش دکتر تامین

خدمات

  • دپارتمان آموزش و مهارت افزایی
  • کانون ارزیابی و توسعه شایستگی
  • آموزش فنی و حرفه ای جهان آرا

طراحی و اجرای مدل آسایش برای ساکنین با تحقق شعار

یک خــــانه یک بـــرند

یک خــــانه یک بـــرند

اطلاعات بیشتر
فروشگاه دکتر تامین

مجموعه دکتر تامین با بهره مندی از زیر ساخت آنلاین و شبکه کشوری نمایشگاه های دائمی و دفاتر پشتیبانی در سراسر کشور عرضه کننده محـصولات و خدمات صنایع جهان آرا

خدمات مهارت افزایی

آمـــوزش های ویژه ســـازندگان
و کارفرمایان و مهندسین

آمـــوزش های ویژه پیمـــانکاران
و مجریان و استادکاران

ثبت نام و اطلاعات بیشتر